ผลิตภัณฑ์-เงินฝาก

เงินฝาก  ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3.50 %

บริการด้านการออมเงิน ในรูป “ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)”
กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี ห้ามถอนก่อนกำหนด ฝากสูงสุด 5 ปี
โดยผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองจาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

เอกสารประกอบการฝากเงิน

• บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับการรับโอนดอกเบี้ย

• นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับการรับโอนดอกเบี้ย
ประกาศเอกสารประกอบการสมัครบริการรับฝากเงิน
ประกาศหลักเกณฑ์การรับฝากเงิน

บริษัท  เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์  จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 16 ห้อง 16A ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th