ฝากประจำรับทรัพย์
ดอกเบี้ยสูงสุด

4.00%

ฝากประจำรับทรัพย์ บริการด้านการออมเป็นเงิน ในรูป “ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt) กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี ห้ามถอนก่อนกำหนด ฝากสูงสุด 5 ปี โดยผู้ฝากจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

  • ดอกเบี้ยสูงสุด 4.00% ต่อปี*
  • ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  • ระยะเวลารับฝากตั้งแต่ 1-5 ปีขึ้นไป
  • ฝากประจำขั้นต่ำ 100,000 บาท

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

สนใจเปิดบัญชีต้องทำยังไง ?

เอกสารที่ใช้ประกอบที่ใช้ในการเปิดบัญชี

• บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับการรับโอนดอกเบี้ย

• นิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับการรับโอนดอกเบี้ย

เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย 3.25% สำหรับลูกค้าฝากประจำ อุ่นใจดำเนินงานภายใต้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

Mar 11, 2022 Warapan Tunpow

เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ เผยพอร์ตเงินฝากประจำ สิ้นปี 2564 โตเพิ่มกว่า 1,200 ล้านบาท ตามเป้า แจ้งปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุด 3.25% สำหรับลูกค้าเมื่อฝากครบกำหนด 5 ปี

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์  จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้นG ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th