รู้จักการคุ้มครองเงินฝาก

รู้จักการคุ้มครองเงินฝาก

  • สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2551 ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงข่าวสารทางการเงินได้อย่างเพียงพอ ในกรณีที่สถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ความคุ้มครองถูกปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินฝากคืนจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากอย่างรวดเร็วภายใต้วงเงินและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้  ส่วนเงินฝากที่มีจำนวนเกินวงเงินจ่ายคืนดังกล่าว จะได้รับคืนเพิ่มเติมจากการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ปิดกิจการ
  • ที่มา: สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คลิก

1 คิดเห็น

  • Hi! I’m Brianna. I am just on your website right now and I just KNOW that we can get you LOTS of new customers. Visit enkaiyo.com for details on this special offer TODAY for customers including you, if you want to start getting new customers TODAY, get 1 Year FREE and ‘70%’ Discount just by going to enkaiyo.com/70discount.html – Let me know! Brianna (z2n7a29tacg)

    Brianna

แสดงความคิดเห็น