เกี่ยวกับบริษัท

           บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด จัดตั้งเป็นนิติบุคคลตั้แต่วันที่ 5 มิถุนายน 2507 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2521 เป็นต้นมา ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชนให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์  จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้นG ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th