รายงานทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

1) รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน

2) รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์  จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้นG ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th