รายงานทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน

 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 66
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 66
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 65
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 64
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 64
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 63
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 63
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 62
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 62
 • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 61

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์  จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้นG ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th