รายงานทางการเงิน

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

1) รายงานการเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุน

  • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
  • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  • รายงานการเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2) รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 16 ห้อง 16A ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th