ผลิตภัณฑ์ - สินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจ

บริษัทให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ แก่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาโดยครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท
โดยมีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อดังนี้
1. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
2. เพื่อขยายธุรกิจ
3. เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
4. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่น

เอกสารที่ใช้ประกอบที่ใช้ในการอนุมัติ
1. รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
2. วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ วงเงินที่ขอ ระยะเวลาการใช้วงเงิน
3. ประมาณการการลงทุน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (Cash Flow)
4. บัญชีธนาคารย้อยหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการชำระภาษี ภ.พ. 30
6. เอกสารประกอบกรณีเป็นนิติบุคคล อาทิ หนังสือรับรองการจดทะเบียน, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, ทะเบียนการค้า,
ใบอนุญาตตั้งโรงงาน, ใบอนุญาตประกอบกิจการ, งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
7. เอกสารประกอบกรณีบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
8. หลักประกันที่เสนอ - โฉนดที่ดิน ราคาประเมิน ภาพถ่าย และแผนที่แสดงที่ตั้ง
9. เอกสารอื่นๆประกอบการอนุมัติ
** เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขอสินเชื่อ

หลักเกณฑ์การคำนวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

สินเชื่อที่อยู่อาศัย

บริษัทให้บริการสินเชื่อสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือนำอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระผูกพันมาเป็นประกันการขอสินเชื่อ

เอกสารที่ใช้ประกอบที่ใช้ในการอนุมัติ
1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
2. ใบทะเบียนสมรส
3. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
4. หลักฐานแสดงที่มาของรายได้ statement ผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการชำระภาษี
6. หลักประกันที่เสนอ- โฉนดที่ดิน ราคาประเมิน ภาพถ่าย และแผนที่แสดงที่ตั้ง
7. เอกสารอื่นๆประกอบการอนุมัติ ได้แก่ เอกสารเครดิตตบูโร ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
** เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขอสินเชื่อ

โดยผู้ขอสินเชื่อต้องนำอสังหาริมทรัพย์มาจดทะเบียนเป็นประกันการชำระหนี้ ในรูปแบบ ดังนี้
1. จำนอง
2. ขายฝาก
3. เช่าซื้อ

คำนวนสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยล่าสุด:

23 กรกฎาคม 2564

อัตราดอกเบี้ยที่ผ่านมา:

13 พฤษภาคม 2564

10 เมษายน 2563

06 ตุลาคม 2560

บริษัท  เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์  จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 16 ห้อง 16A ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th