สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

อนุมัติไว วงเงินสูงสุด
 100,000,000 บาท

หากคุณกำลังมองหาแหล่งขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ...

 • 1. ขยายธุรกิจ
 • 2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
 • 3. ลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • 4. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น

เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ คือคำตอบ!

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ บริการปล่อยสินเชื่อโดยมีหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้วงเงินสูงสุด 90 ล้านบาท และใช้เวลาในการตรวจสอบอนุมัติเพียง 7 วัน โดยเปิดให้กู้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาโดยครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท เปิดโอกาสให้คุณได้มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

 • อนุมัติไว ภายใน 7 วัน
 • วงเงินกู้สูงสุด 90 ล้านบาท
 • มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
 • กู้ได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

สนใจขอกู้กับเราต้องทำยังไง ?

เอกสารที่ใช้ประกอบที่ใช้ในการอนุมัติ

 • 1. รายละเอียดการดำเนินธุรกิจ
 • 2. วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ วงเงินที่ขอ ระยะเวลาการใช้วงเงิน
 • 3. ประมาณการการลงทุน ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (Cash Flow)
 • 4. บัญชีธนาคารย้อยหลัง 6 เดือน
 • 5. หลักฐานการชำระภาษี ภ.พ. 30
 • 6. เอกสารประกอบกรณีเป็นนิติบุคคล อาทิ หนังสือรับรองการจดทะเบียน, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, ทะเบียนการค้า,ใบอนุญาตตั้งโรงงาน, ใบอนุญาตประกอบกิจการ, งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • 7. เอกสารประกอบกรณีบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • 8. หลักประกันที่เสนอ - โฉนดที่ดิน ราคาประเมิน ภาพถ่าย และแผนที่แสดงที่ตั้ง
 • 9. เอกสารอื่นๆประกอบการอนุมัติ
  ** เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้ขอสินเชื่อ
สมัครสินเชื่อ

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์  จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้นG ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th