คณะกรรมการ

ดร.อภิชาติ สระมูล

ประธานกรรมการบริษัท

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

ประธานกรรมการบริหาร

นายนพปฎล มงคลสินธุ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเดวิด สมัญญาภรณ์

กรรมการอิสระ

ผศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

วราพรรณ ตันเปาว์

รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ

นายจิระเดช จิระสุนทร

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการ

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 16 ห้อง 16A ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th