คณะกรรมการบริษัท

ดร. โกศล ทรัพย์ประเสริฐ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. อภิชาติ สระมูล

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์

ประธานกรรมการบริหาร

นายนพปฎล มงคลสินธุ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวสอบ /กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

นางสาวเพชรรัตน์ อวยพรส่ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเดวิด สมัญญาภรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง 

รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม

กรรมการผู้จัดการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง /
ประธานกรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางวราพรรณ ตันเปาว์

รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการกำกับความเสี่ยง / กรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายจิระเดช จิระสุนทร

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหารการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์  จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้นG ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900 Fax: (662) 678 3904 Email: contact@worldcreditfoncier.co.th