ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง Compliance Officer

  • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้บริหาร
  • ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาติดตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท
  •  เผยแพร่หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมาย
  •  วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน  ชั้น 16 ห้อง 16A  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900   Fax: (662) 678 3904   Email: contact@worldcreditfoncier.co.th