ขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุ้มครอง 5 ล้านบาทออกไป

 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการขยายระยะเวลาบังคับใช้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก จำนวน 5 ล้านบาท จากเดิมถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อนานาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทำให้เกิดความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุน และระบบการเงินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 

 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และรักษาความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินไว้ อันจะเป็นการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม จึงขยายระยะเวลาการบังคับใช้วงเงินคุ้มครองเงินฝาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   ระยะเวลา           กำหนดวงเงิน
ความคุ้มครองเงินฝาก
ปัจจุบัน ถึงวันที่ 10 ส.ค. 2564 จำนวน 5 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป จำนวน 1 ล้านบาท
 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
6/10 อาคารพิพัฒนสิน  ชั้น 16 ห้อง 16A  ถนนนราธิวาสราชนครินทร์  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120
Tel: (662) 678 3900   Fax: (662) 678 3904   Email: contact@worldcreditfoncier.co.th